Bez titulku Bez titulku

Substantíva


Substantíva sa skloňujú. Podľa skloňovania sa rozdeľujú do deklinácií.

Kritériom pre zadelenie substantív do deklinácie je koncovka v genitíve singuláru.

Každá deklinácia má vzor alebo vzory, podľa ktorých sa jednotlivé substantíva skloňujú.

Pri skloňovaní dôležitú úlohu zohráva aj rod. Latinčina má tri rody: maskulínum, feminínum a neutrum .


Rozdelenie substantív do deklinácií
Názov deklinácie Gen. sg. Rody Vzory
1.deklinácia aefeminína femina,ae,f.
2.deklináciaimaskulína
neutrá
servus,i,m.
exemplum,í,n.
3.deklinácia is maskulína
feminína
neutrá
miles,itis,m.
carmen,inis,n.
mare,is,n.
4.deklinácia usmakulína
feminína
neutrá
exercitus,us,m
cornu,us,n.
5.deklinácia eimaskulína
feminína
dies,ei,m.