STREDOVEKÁ ARCHITEKTÚRA

Takto sa označuje európske umenie obdobia medzi sťahovaním národov a renesanciou (5. - 6. storočie až prvá tretina 16. storočia).

Obdobie stredoveku zahŕňa niekoľko období vývoja umenia:
- obdobie ranného stredoveku (umenie predrománske)
- obdobie vrcholného stredoveku (románske a gotické)
- obdobie neskorého stredoveku (neskorogotické umenie)

 Pod pojmom stredoveké umenie býva tiež zaradené byzantské umenie a umenie východných Slovanov.
Stredoveké umenie úzko súvisí rozšírením kresťanstva na európskom kontinente.

 Jeho veľká časť je venovaná sakrálnej tvorbe (chrámy), aj stavby svetského charakteru (hrady, opevnenia, mestské budovy). Toto obdobie pretváralo odkaz grécko-helenistickej a starokresťanskej výtvarnej tradície pod silným vplyvom z východu (najmä z Malej Ázie).
V dobe najväčšieho rozmachu zasahuje až do severnej Afriky a Talianska
(Ravenna). Zároveň je dôležitou etapou európskeho slohového vývoja v stredoveku.

Najdokonalejšou stavbou je Chrám Božej Múdrosti
(Hagia Sophia).  V tomto období vznikli 2 slohy:
románsky(11-13.st.)
a
gotický(12-15.st.)

Románsky sloh vznikol v 10. Storočí v západnej Európe.
Charakteristické znaky: steny - hrubé, masívne, okná - malé otvory , oblúk- polkruhový.

Najznámejšie stavby na Slovensku: Kostoly: Diakovce, Bíňa, Spišská KapitulaGotický sloh vznikol v 12. Storočí vo Francúzsku.
Charakteristické znaky: steny -vysoké, štíhle tvary, okná - obrovské vyplnené farebným sklom, oblúk – lomený.

Stavby na Slovensku: Dóm sv. Alžbety v Košiciach, Chrám sv. Jakuba v Levoči, Dóm sv. Martina v Bratislave