preskočiť a ísť na hlavný obsah, hlavná stránka, aktuálne informácie, klávesové skratky
Učíme sa pre životModerné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Projekt GJAR, "Učíme sa pre život"

Kód ITMS projektu: 26110130243

V školskom vzdelávacom programe pre šk.r. 2009/2010 okrem iného nájdeme:

Vízia školy
GJAR je v prostredí vlastného školského vzdelávacieho programu miestom partnerskej spolupráce ŽUR - Žiak, Učiteľ, Rodič. Každému žiakovi je umožnený optimálny rozvoj a osvojenie si základného učiva a kľúčových kompetencií v zmysle zákona č. 245/2008 Zb. (školský zákon).

Dlhodobé ciele školy

Obsahová stránka vyučovania na Gymnáziu J. A. Raymana napomáha:

 1. Ovládať materinský jazyk a dva cudzie jazyky v zmysle "Učíme sa pre život".
 2. Vytvoriť prirodzený vzťah žiaka k národnej a regionálnej histórií a kultúre prostredníctvom všetkých predmetov.
 3. Vytvoriť pozitívny a vyvážený stav k prírodným vedám a technike.
 4. Získať kompetenciu praktického využívania IKT v príprave na vyučovanie a v živote.
 5. Poznať vlastnú výkonnosť školy pravidelným sebahodnotením.

Ciele výchovy a vzdelávania:

 1. Učivo je prostriedkom rozvoja žiaka.
 2. Hodnotenie žiaka zahŕňa viac ako iba hodnotenie poznatkov a vedomostí.
 3. V metódach práce sú preferované metódy rozvíjajúce vyššie konvergentné procesy, hodnotiace myslenie a tvorivosť.

V súlade so vzdelávacím programom školy (vízia, ciele a programy vzdelávania a výchovy jednotlivých predmetov a vzdelávacích oblastí) v januári 2009 sme podali žiadosť o NFP v snahe pokračovať vo vytváraní podmienok pre tvorbu inovatívnych metodík a učebných materiálov rozvíjajúcich kľúčové kompetencie žiakov školy.

Východiskom boli naše takmer 14 ročné skúseností s vytváraním vlastného vzdelávacieho programu, ktorý mal podobu Alternatívneho učebného plánu.

Dňa 17.09.2009 riaditeľ školy podpísal zmluvu o poskytnutí NFP.

Poskytovateľ:
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v zastúpení Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ
Názov projektu:
Učíme sa pre život
Financovanie:
NFP z prostriedkov pre operačný program - Vzdelávanie, spolufinancovaný ESF. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 190 712,48 €. Sú poskytne z týchto zdrojov: MŠ SR 162 105,61 €, zo ŠR 19 071,25 € a zriaďovateľ (Prešovský samosprávny kraj) 9 535,62 €.
Prioritná os:
1 Reforma systému vzdelávania o odbornej prípravy
Opatrenie:
1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Dĺžka trvania projektu:
1.október 2009 - 30.september 2011
Strategický cieľ projektu:
V súlade so vzdelávacím programom školy vytvoriť podmienky pre tvorbu inovatívnych metodík a učebných materiálov rozvíjajúcich kľúčové kompetencie žiakov školy.
Špecifické ciele projektu:
 1. Realizovať ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov s cieľom rozvíjať ich kľúčové kompetencie potrebné pre inováciu metód a foriem vyučovania. (odborná aktivita 1.1)
 2. Vytvoriť metodiky využívajúce inovatívne metódy a formy zamerané na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v nadväznosti na inovované didaktické prostriedky. (odborná aktivita 2.1)

1.1 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy (aktivita 1.1)

Cieľom aktivity je príprava vychádzajúca z potrieb učiteľa a z akceptácie skutočností, že škola nie je jediným zdrojom vzdelávania. Vychádzajúc z doteraz vytvorených podmienok na škole (štrnásťročné skúseností so vzdelávaním v prostredí alternatívneho učebného plánu) a prostredníctvom nových podmienok vytvorených projektom zamerať prípravu na moderné a vysoko efektívne vyučovacie postupy.

V nadväznosti na špecifický cieľ sa v rámci odbornej aktivity bude realizovať ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy so zameraním na získanie a rozvoj ich kľúčových kompetencií nevyhnutných pre realizáciu inovácií vo vyučovacom procese.

Aktivita sa zameriava na cieľovú skupinu pedagogických zamestnancov GJAR PO - pedagogickým zamestnancom školy vytvára priestor na získanie kompetencií pre organizáciu hodín využívaním vedomostí a zručností žiakov nadobudnutých z iných zdrojov. Aktivita vytvára priestor na prehlbovanie záujmov v oblasti práce s kvalitnejším materiálno - technickým vybavením.

Aktivita sa nepriamo zameriava na cieľovú skupinu žiakov GJAR PO - žiaci školy využijú vzájomnú obsahovú podporu jednotlivých vzdelávacích oblastí školského vzdelávacieho programu, vedomostí získané z iných vzdelávacích zdrojov, prirodzenú počítačovú gramotnosť a budú používať didaktické prostriedky a techniku v rámci inovovaných vyučovacích hodín na základe nových metodík a učebných materiálov pripravených pedagogickými zamestnancami školy.

Pedagogickí zamestnanci školy zapojení do projektu získajú vedomosti a zručnosti potrebné pre ďalšiu modernizáciu vyučovacieho procesu v kontexte školského vzdelávacieho programu. Budú realizované vzdelávacie aktivity zamerané na vzájomnú výmenu skúseností z oblasti zavádzania inovatívnych metód a foriem vyučovania. Žiakmi v čase po vyučovaní budú pedagogickí zamestnanci školy a učiteľom vždy jeden z pedagógov zapojených do projektu. V čase vyučovania získané a nacvičené pedagóg využije pri organizovaní činností žiakov priamo na hodine.

Vzdelávacie podujatia budú zabezpečovať interní zamestnanci školy (Daniela Bučková, Peter Čech, Zuzana Dzurišinová, Ján Guniš, Valentína Gunišová, Jana Jašurková, Jana Kobulská, Viera Kundľová, Tatiana Mergešová, Juraj Sabol, Nadežda Škrečková).

Vzdelávacie podujatia zabezpečené internými zamestnancami školy budú realizované prezenčnou formou a budú zamerané na:

 • získavanie a výmenu vedomostí, zručností a skúseností z oblasti zavádzania,
 • inovatívnych metód a foriem vyučovania do vzdelávania,
 • rozvoj počítačovej gramotnosti s dôrazom na využitie moderných IKT pri inovácii vyučovacieho procesu,
 • zoznámenie sa s modernými didaktickými prostriedkami a možnosťami ich využitia v rámci vyučovania,
 • psychológiu učiteľa v reálnej praxi,
 • oblasť klasickej didaktiky predmetov, získavanie nadpredmetových kompetencií.

Obsah a zameranie interných vzdelávacích podujatí vyplýva z potrieb pedagogických zamestnancov, ktorí budú realizovať inovácie vyučovania v rámci odbornej aktivity 2.1. Pri výbere vzdelávacích aktivít sa budeme orientovať na zvyšovanie počítačovej gramotnosti, na možnosti využívania IKT vo vyučovaní, na základný psychologický a pedagogický výcvik a pod.

Ako lektori interných vzdelávacích podujatí budú pôsobiť kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci školy. Ich dlhoročné pedagogické skúsenosti a doterajšie ďalšie vzdelávanie sú zárukou kvalitného a efektívneho priebehu aktivity.

Veľkosť cieľovej skupiny na ktorú sa aktivita zameriava: 24, predpokladaná veková štruktúra: 26 až 57 rokov, vzdelanostná úroveň: vysokoškolské vzdelanie 2 a 3. stupňa, pohlavie: 20 žien, 4 muži

Výstupom aktivity budú vedomosti a zručnosti, ktoré budú pedagogickí zamestnanci využívať pri realizácii odbornej aktivity 2.1 projektu.

Pedagogickí zamestnanci boli na pozície expertov (odborných kapacít) vyberaní na základe ich záujmu o účasť v odbornej aktivite 1.1 projektu a ochote odovzdávať svoje skúseností.

Výdavky na realizáciu aktivity 1.1: 507 534,64 SKK/16 847,06 €

2.1 Alternatívne spôsoby didaktického spracovania obsahu niektorých tém vzdelávacích oblastí gymnáziá (aktivita 2.1)

Cieľom aktivity je:

 • prostredníctvom výberu vhodných didaktických prostriedkov inovovať vyučovací proces v procese implementácie školského vzdelávacieho programu, a na základe podmienok vytvorených projektom ďalej rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov školy prostredníctvom moderných metód a foriem vyučovania,
 • overiť na vyučovaní efektívnosť inovatívnych prvkov a možné zmeny minimálne transformovať do školského vzdelávacieho programu.

Táto aktivita je úzko prepojená s aktivitou 1.1, v rámci ktorej získajú pedagogickí zamestnanci školy zapojení do projektu vedomosti a zručnosti potrebné pre ďalšiu modernizáciu vyučovacieho procesu v kontexte školského vzdelávacieho programu. Keďže v rámci aktivity 1.1 sú naplánované aj vzdelávacie aktivity zamerané na vzájomnú výmenu skúseností z oblasti zavádzania inovatívnych metód a foriem vyučovania, vznikne tak priestor na vytvorenie obojsmernej väzby, ktorá bude spájať obidve odborné aktivity projektu

Výstupy čiastkových činností aktivity vytvoria pedagogickí zamestnanci školy zapojení do projektu: inovované školské vzdelávacie programy (pre štvorročné gymnázium a pre osemročné gymnázium), učebné materiály, inovované didaktické pomôcky, metodické postupy vyučovania zamerané na využívanie moderných metód a foriem vyučovania.

Nepriamymi výstupmi tejto aktivity budú aj žiacke produkty v podobe elektronických prezentácií, posterov, násteniek, záznamov z laboratórnych cvičení, ktoré vzniknú v rámci inovovaných vyučovacích hodín.

Cenným výstupom tejto aktivity budú skúsenosti pedagogických zamestnancov vyplývajúce z realizácie čiastkových činností, ako aj názory žiakov školy ako cieľovej skupiny tejto aktivity projektu. Tento výstup umožní pokračovať v nastúpenom trende inovácií aj po ukončení realizácie projektu.

Priamou cieľovou skupinou, na ktorú sa aktivita zameriava, sú žiaci strednej školy v počte 600, predpokladaná veková štruktúra: 10 až 18 rokov, geografické umiestnenie: okresy Prešov, Bardejov, Sabinov, Vranov nad Topľou, pohlavie: 320 dievčat, 280 chlapcov.

Počas realizácie projektu sa štruktúra cieľovej skupiny bude meniť v závislosti od zmeny počtu novo prijatých žiakov a žiakov, ktorí ukončia štúdium na škole.

Pedagogickí zamestnanci boli na pozície expertov (odborných kapacít) vyberaní na základe ich záujmu o účasť v projekte. Ich motiváciou pre účasť v projekte je ochota vytvoriť a realizovať zmeny vo vyučovacom procese, ochota ďalej sa vzdelávať a svojím aktívnym prístupom nahradiť klasické formy vyučovania inovatívnymi metódami a formami:
Zuzana Bačová, Daniela Bučková, Helena Bugošová, Marta Bystrianska, Peter Čech, Zuzana Dzurišinová, Marek Gajdoš, Ján Guniš, Valentína Gunišová, Jana Jašurková, Jana Kobulská, Mária Kredátusová, Viera Kundľová, Martina Kušnírová, Marta Maskalíková, Irina Mattová, Tatiana Mergešová, Zuzana Petrovská, Karin Pončáková, Ľudmila Rovňáková Tobiášová, Juraj Sabol, Monika Šimková, Nadežda Škrečková, Mária Tresová

Výdavky na realizáciu aktivity 2.1: 5 332 720,96 SKK/177 013,91 €

Riadiaci personál projektu

 • Manažér projektu: Miroslav Krajňák, krajnak at gjar-po dot sk,
 • Manažér monitoringu: Irena Mattová, mattova at gjar-po dot sk,
 • Koordinátor odbornej prípravy 1.1: Miroslav Krajňák, krajnak at gjar-po dot sk,
 • Koordinátor odbornej prípravy 2.1: Viera Kundľová, kundlova at gjar-po dot sk,
 • Manažér publicity. Miroslav Krajňák, krajnak at gjar-po dot sk,
 • Programátor web stránok: Zuzana Mackovjaková, mackovjakova at gjar-po dot sk,
 • Správca učebne: Peter Čech, cech at gjar-po dot sk.

Administratívny personál projektu

 • Finančný manažér: Daniela Bučková, buckova at gjar-po dot sk,
 • Účtovník: Kvetoslava Tatranská, kvetka at gjar-po dot sk.
[logo] Európsky sociálny fond

[logo] Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

[logo] Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ - Operačný program Vzdelávanie
© 2008 Zuzana Mackovjaková, aktualizované: 9. 9. 2010 o 11:26 | Prehlásenie o prístupnosti