Vitajte na mojej prvej profesijnej website

Vítam Vás všetkých,

 

Na túto moju stránku som sa pokusil dať tie najzákladnejšie informácie nielen o mojej osobe, ale aj o škole GJAR

 

 

V sekcii O mne sa dozviete moje najobľubenejšie a najviac neznášané veci, v časti School som uverejnil moje rozvrhy hodín z prvého, druhého a tretieho ročníka, zoznam profesorov, ktorí ma učia a zoznam rastlín z herbáru z prvého ročníka na GJAR

V sekcii Hobbies som uverejnil zoznam lekárskych kníh, ktoré osobne vlastním s možnostou stiahnutia ich obalov, ktoré som zoskenoval. Ešte na zákaldnej škole som sa venoval zbieraniu a preparácii hmyzu (najmä chrobákov a motýľov) - ich zoznamy som sem taktiež vypísal a môžete si o každom jendom stiahnuť informačný dokument.

V sekcii Odkazy som vypísal odkazy na stránky mojich spolužiakov

 

 

Od akademického roku 2010/2011 som riadnym študentom 1. ročníka Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 

 

Prajem Vám príjemné čítanie.

 

Autor.

 

 

NOMINA ANATOMICA SLOVACA - SLOVENSKÉ ANATOMICKÉ NÁZVOSLOVIE

 

Spolu s MUDr. Rastislavom Vatehom a MUDr. Albínom Vatehom som vytvoril neobyčajný a jedinečný dokument Nomina Anatomica Slovaca - Slovenské anatomické názvoslovie. Ide o unikátne dielo, ktoré doposiaľ nebolo vytvorené v elektronickej podobe v slovenskom jazyku. Dokument aktuálne obsahuje 16344 latinských a gréckych anatomických pojmov, ktoré sú následne explicitne preložené do slovenčiny. Postupom času sa budú dopĺňať nové, chýbajúce anatomické názvy. Dokument z 99,9% obsahuje latinské a grécke anatomické pojmy, ktoré sa používajú. Zvyšok tvoria názvy z embryonálneho obdobia, fyziológie, patologické stavy, ktoré majú pomerne blízky vzťah k anatómii - takýchto pojmov je však málo (do 100)

Hlavným prekladateľom som ja, Dávid Pospíšil - osobne som preložil skutočne asi 95% všetkých pojmov. To však neznižuje kvalitu prekladov a tohto diela. Snažil som sa prekladať podľa najlepšieho svedomia a "skúseností". V asi 97% som si svojimi prekladmi istý, nakoľko som si ich kontroloval (neopisoval!) v recenzovaných knižných zdrojoch (od Holomáňovej/Brucknerovej, Ledényiho, Antala/Horeckého, Zrzavého)!

Zároveň Vás prosím, aby ste v rubrike "Napíšte svoj názor - pridať odkaz" vyjadrili ten svoj (námety, pripomienky, kritiku) na túto prácu.

Ďakujem, autor - Dávid Pospíšil.

------------------------------------------------------------------------

Dátum a čas najnovšej aktualizácie a revízie: 17. júl 2010, 12:42

Aktuálny počet pojmov: 16344

Počet dopĺnených pojmov od predošlého vydania: 101

Iné doplnky: opravené preklepy a správnejší výber prekladov + postupne podopĺňané pojmy z Bazilejského anatomického názvoslovia (Basiliensia nomina anatomica)*

---

* autori sú si plne vedomí zastaranosti bazilejkých anatomických pojmov, ale ich cieľom bolo zhromaždiť čo najvyšší počet anatomických pojmov, a to z akéhokoľvek doterajšieho názvoslovia (v mene autorov Dávid Pospíšil).

---

Aktuálne vydanie: LXXX. (80.)

 

Download:

NOMINA ANATOMICA SLOVACA - LXXX. vydanie - Excel verzia [2,6 MB]

 

 

NAPÍŠTE SVOJ NÁZOR

 

 

Ďalej si môžete stiahnúť nasledujúce dokumenty (moja tvorba, okrem jedného):

1. Canales et canaliculi ossis temporalis - Kanály a kanáliky spánkovej kosti;

2. Musculi suprahyoidei et infrahyoidei - Nadjazylkové a podjazylkové svaly;

3. Ossa corporis humani - Kosti ľudského tela - overený prehľad kostí ľudského tela;

4. Systema skeletale - nie je moja tvorba! - medicínsky učebný text o 220 kostiach + propedeutika osteológie;

5. Foramina cranii - foramina, canales, canaliculi, fissurae, laminae et alia structurae - Lebečné otvory - otvory, kanály, kanáliky, štrbiny, platne a iné útvary - zoznam 53 štruktúr lebky s ich obsahom a priechodom (odkiaľ-kam-čo);

6. Musculi corporis humani - Svaly ľudského tela - zoznam svalov ľudského tela; o každom sa dozviete jeho latinský a slovenský názov, začiatok, úpon, inerváciu a funkciu;

7. Pohyby v jednotlivých kĺboch - dokument o jednotlivých pohyboch kĺbov a svaly, ktoré ich vykonávajú;

8. Reflexy ľudského tela - informácie o 43 reflexoch, ktoré sa vyšetrujú v neurológii;

9. Centrá analyzátorov - informácie o 6 základných analyzátoroch ľudského tela;

10. Systema digestorium - tráviaca sústava - systematický prehľad tráviacej sústavy človeka s prekladmi do slovenčiny;

11. Systema genitalia - pohlavný systém - systematický prehľad pohlavneého systému človeka s prekladmi do slovenčiny;

12. Systema respiratoria - dýchacia sústava - systematický prehľad dýchacej sústavy človeka s prekladmi jednotlivých latinských názvov do slovenčiny;

13. Systema nervosum - nervová sústava - systematický prehľad nervovej sústavy človeka s prekladmi jednotlivých latinských názvov do slovenčiny;

14. Systema lymphaticum - miazgová sústava - systematický prehľad miazgovej sústavy s prekladmi do slovenčiny;

15. Suturae, arteriae et arteriolae - Švy, tepny a vlásočnice - súpis najzákladnejších švov, tepien a vlásočníc;

16. Organum vestibulococochleare - Predsieňovoslimákový orgán - systematický prehľad jednotlivých častí predsieňovoslimákového orgánu s prekladmi do slovenčiny;

17. Organum visus - Zrakový orgán - systematický prehľad jednotlivých častí zrakového orgánu s prekladmi do slovenčiny;

18. Organogenesis - Organogenéza - tvorba orgánov - dva prehľady organogenézy, a to zjednodušený a podrobnejší. Oba vypisujú, ktoré orgány sa vytvárajú z ktorej zárodočnej vrstvy - ektodermy, mezodermy a endodermy (entodermy). Zjednodušený prehľad bol prevzatý z anatómie pre LF, podrobnejší z embryológie pre LF;

19. Trematodes - Motolice - pomerne komplikovaný prehľad sústav motolíc. Zohľadnené boli prísavky, povrch tela, svalová sústava, tráviaca sústava, exkrečná a osmoregulačná sústava, nervová sústava, zmyslová sústava, obehová sústava, reprodukčná sústava, biologické cykly, vývoj zdravotnícky významných motolíc. Prehľad je určený ako učebný text pre lekárske a prírodovedecké fakuty, nakoko zdrojom k vytvoreniu tohto dokumentu bola práve učebnica pre lekárske/prírodovedecké fakulty;

20. Metagenesis Bryophytae - Rodozmena machorastov - jednoduchý ale výstižný prehľad rodozmeny (striedanie pohlavnej - sexuálnej a nepohlavnej - asexuálnej generácie) machorastov [obrázok s rozlíšením 4831x6937 px];

21. Metagenesis Polypodiophytae - Rodozmena sladičorastov - jednoduchý ale výstižný prehľad rodozmeny (striedanie pohlavnej - sexuálnej a nepohlavnej - asexuálnej generácie) sladičorastov [obrázok s rozlíšením 4831x6937 px].

22. Reproductio cellulorum - Rozmnožovanie buniek - dokument o typoch rozmnožovaní eukaryotických buniek. Obsahuje mitózu, meiózu, amitózu, interfázu a M-fázu

 

PRE MEDIKOV Z 1. ROČ. NA LF UPJŠ KE

 

1. Rohen Yokochi - Anatómia človeka - fotografický atlas anatómie človeka [177,7 MB]

2. Carlos Junqueira - Základy histológie - "Mechírovej Konkvejra"

3. Ross - Histology: Text and Atlas - angl. atlas histológie "by Feterik"

4. Šalagovič, Mičková - Lekárska biológia II - kniha na biológiu

 

 

MOTTO:

 

"Toľko ľudí mi vravelo, že nemôžem vyhrať, no napriek tomu verím..."

 

"Priateľmi buďme, dlhy si plaťme"

 

"Veď si počas života nedosiahol Nič. No veď, ale ja som v tom Nič našiel Všetko" Proffessor Dr. Giuseppe Moscati - taliansky profesor medicíny z 10.-20. rokov 20. st., ktorý bol pápežom Jánom Pavlom II roku 1987 vyhlasený za svätého

 

"Nie je to príliš rýchlo? Nič nie je rýchle, ak si je človek istý"

 

"Každý z nás má na niečo talent, finta je len v tom, že musíš zistiť na čo"

 

"Doktoři nic jiného nedelají, jenom pijou, kouří a souloží se sestričkama"

 

"Víte, co je tragedie? Že vždycky nejvíc myslí ten, kto toho nejméně ví. (Citát z filmu Jak básníci přicházejí o iluze)"

 

"Ja ti verím. Ale ty mi nesmieš veriť, ty to musíš pochopiť! Omyl, veriť je jednoduchšie"

 

"Na celom svete je len jediná jedna vec, v ktorej sme si všetci seberovní, a to je..."

 

"Najťažšie je si priznať, že si stratil úplne všetko"

 

"Pravda víťazí"

 

"Liberté, Egalité, Fraternité"

 

"Kto chce, hľadá spôsob; kto nie, hľadá výhovorky"

 

"Netráp sa, keď cestou života zakopneš - znamentá to, že ideš"

 

"Ľudí najviac provokuje rozdielnosť."

 

"Chvíle šťastia, roky múk"

 

"Nothing is quite forever" Nič nie je naveky

 

"Never ever after" Už nikdy viac

 

"Hoping for the best but expecting the worst." Dúfajúc v najlepšie, očakávajúc najhošie

 

"Take me to the magic of the moment." Vezmi ma do čara tejto chvíle

 

"I am losing my religion." Strácam svoju vieru

 

"Better stop dreaming of the quiet life - cos it's the one we'll never know" Prestaň snívať o tichom živote - lebo to nikdy nebudeme vedieť

 

"Stop apologising for the things you've never done, Cos time is short and life is cruel - but it's up to us to change this town called malice" Prestaň sa ospravedlňovať za veci, ktoré si neurobil - lebo času je málo a život je krutý, ale je na nás zmeniť toto mesto zvané zloba

 

"To either cut down on beer or the kids new gear It's a big decision in a town called malice" Ušetriť na pive či na oblečení pre deti - je to veľké rozhodnutie v meste zvanom zloba

 

Septem peccata mortalia: Sedem smrteľných hriechov

1. Superbia (pýcha)

2. Avaritia (lakomstvo)

3. Invidia (závisť)

4. Ira (hnev)

5. Luxuria (smilstvo)

6. Gula (obžerstvo)

7. Acedia (lenivosť)

 

"Quae medicamenta non sanat, ferrum sanat;

quae ferrum non sanat, ignis sanat;

quae vero ignis non sanat, insanabilia putari oportet" Ak to nevyliečia lieky, vylieči to železo; ak to nevyliči železo, vylieči to oheň; a ak to nevylieči ani oheň, treba to považovať za nevyliečiteľné

 

"Accidit in puncto quod non speratur in anno" V okamihu sa stane to, v čo roky dúfaš

 

"Quid pro quo" Ruka ruku myje

 

"Gutta cavat lapidem non vi sed saepe cadendo" Trpezlivosť ruže prináša

 

"Bona valetudo melior est quam maximae divitiae" Zdravie sa bohatstvom nedá vyrovnať

 

"Me fallit" Neviem

 

 

Vsevjednom.cz

Od 27.januára 2008 o 12:53

 

 

Made with Namu6