preskočiť a ísť na hlavný obsah, hlavná stránka, aktuálne informácie, klávesové skratky
Učíme sa pre životModerné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Projekt GJAR, "Učíme sa pre život"

Kód ITMS projektu: 26110130243

Poskytovateľ:
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v zastúpení Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ
Názov projektu:
Učíme sa pre život
Prioritná os:
1 Reforma systému vzdelávania o odbornej prípravy
Opatrenie:
1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Dĺžka trvania projektu:
1.október 2009 - 30.september 2011
Strategický cieľ projektu:
V súlade so vzdelávacím programom školy vytvoriť podmienky pre tvorbu inovatívnych metodík a učebných materiálov rozvíjajúcich kľúčové kompetencie žiakov školy.
Špecifické ciele projektu:
1. Realizovať ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov s cieľom rozvíjať ich kľúčové kompetencie potrebné pre inováciu metód a foriem vyučovania. (odborná aktivita 1.1)
2. Vytvoriť metodiky využívajúce inovatívne metódy a formy zamerané na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v nadväznosti na inovované didaktické prostriedky. (odborná aktivita 2.1)
[logo] Európsky sociálny fond

[logo] Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

[logo] Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ - Operačný program Vzdelávanie
© 2008 Zuzana Mackovjaková, aktualizované: 9. 9. 2010 o 11:26 | Prehlásenie o prístupnosti