preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

V dňoch 24. a 25. októbra (streda, štvrtok) sa uskutočnia v našej škole simulované voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa reálne budú konať 10. novembra 2018. Tieto voľby sú súčasťou projektu Študentské voľby, v ktorom majú žiaci stredných škôl, ktorí majú pätnásť a viac rokov, možnosť zvoliť si konkrétnych kandidátov na starostov a primátorov a v našom prípade si môžu Prešovčania zvoliť aj svojich mestských poslancov. Okrem volieb si niektorí vyskúšajú aj prácu člena volebnej komisie.

Voľby v škole sa uskutočnia podľa tohto harmonogramu:

STREDA

1. v     1. vyučovacia hodina  -  II. C, II.D

           2. vyučovacia hodina  -  III.B

$         3. vyučovacia hodina  -  III.D, VIIOA

           4. vyučovacia hodina  -  VIOA, III.A

           5. vyučovacia hodina  -  II.A

 

ŠTVRTOK

           1. vyučovacia hodina - IV.A, IV.D

           2. vyučovacia hodina - ------------

           3. vyučovacia hodina - III.C, IV.C

           4. vyučovacia hodina - I.B

           5. vyučovacia hodina - VOA, IV.B

           6. vyučovacia hodina - I.A, I.C, II.B

 

Stručná inštruktáž pre voličov:

         1)      Po vstupe do volebnej miestnosti overí volebná komisia Tvoju totožnosť. V prípade Študentských volieb sa odporúča           overenie predložením občianskeho preukazu, ale postačí aj ústne overenie totožnosti.

 

         2)      Po overení totožnosti si prevezmeš od volebnej komisie hlasovací lístok s logom Študentských volieb 2018 a 

                 volebná komisia zaznamená Tvoju účasť do zoznamu voličov.

 

         3)      Komisia Ťa poučí, do ktorého volebného obvodu podľa bydliska patríš (ak si Prešovčan), no skús si to pre urýchlenie            zistiť doma sám. Na predtlačenom lístku máš uvedené, koľko poslancov sa volí za daný obvod. 

 

         4)      Následne vstúpiš s hlasovacím lístkom do priestoru určeného na úpravu hlasovacieho lístku, ktorý je oddelený tak,

                aby bola zabezpečená tajnosť hlasovania.

 

         5)     Spôsoby úpravy hlasovacieho lístka: Na hlasovacom lístku, na ktorom sú uvedení všetci kandidáti, označíš počet 

               kandidátov príslušný danému obvodu. Tým im odovzdáš hlas. Označenie vykonáš tak, že zakrúžkuješ poradové číslo

               kandidáta. Na iné úpravy hlasovacieho lístka sa neprihliada.                                                                                                      

                  V prípade prázdnych lístkov rukou vypíšeš názov mesta/obce, jedno vybrané meno kandidáta na starostu

                  obce/primátora!!!

          6)    Po označení vybraných kandidátov prehneš hlasovací lístok, aby nebolo Tvoju voľbu vidieť a zostala tajná. Po                     opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vložíš pred volebnou komisiou hlasovací lístok do volebnej 

               schránky. Tvoja voľba sa týmto skončila a Ty odchádzaš podľa pokynov volebnej komisie na vyučovaciu hodinu, aby

               Ťa mohli vystriedať ďalší voliči.

 

 

Za pomoc pri realizácii Študentských volieb Ti veľmi pekne ĎAKUJEME a veríme, že ich priebeh nenarušíš svojim nevhodným vystupovaním, či správaním.

                                                                                                                   

                                                                                                               

                                                                                                                 Volebná komisia Gymnázia Jána Adama Raymana


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
          GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov