preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania do 1. ročníka osemročného vzdelávacieho programu v školskom roku 2021/2022 na Gymnáziu Jána Adama Raymana po náhradnom termíne 21.05.2021.

Riaditeľka školy oznamuje:

1. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí uchádzača na štúdium bude zákonnému zástupcovi zaslané prostredníctvom informačného systému základnej školy (EduPage) alebo poštou najneskôr 20.05.2021 resp. po náhradnom termíne 21.05.2021.

2. Zápis žiakov prijatých do 1. ročníka osemročného štúdia v šk. r. 2021/2022 bude prebiehať tak, že zákonný zástupca uchádzača do 25.05.2021 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium, alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium (je prílohou rozhodnutia) je možné doručiť cez informačný systém základnej školy (EduPage), alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, alebo poštou na adresu školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

3. Uchádzač, ktorý potvrdí záujem o štúdium na Gymnáziu Jána Adama Raymana, spolu s potvrdením o nastúpení žiaka na štúdium doručí vyplnený dotazník – voľba 1. a 2. cudzieho jazyka, etická výchova/náboženská výchova, spôsobilosť na predmet telesná a športová výchova (je prílohou rozhodnutia).

4. Ak uchádzač do 25.05.2021 nedoručí strednej škole potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium, bude sa to považovať za nezáujem o štúdium na strednej škole zo strany uchádzača a rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium na strednej škole, je neplatné.

5. Zákonný zástupca uchádzača má právo podať proti rozhodnutiu riaditeľky školy v stanovenom termíne odvolanie. Riaditeľka školy si vyhradzuje právo v rámci odvolacieho konania podľa § 57 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) o odvolaní rozhodnúť sama v rámci autoremedúry.

6. Riaditeľka školy doplnila počet prijatých žiakov na 30 po uskutočnení prijímacích skúšok v náhradnom termíne dňa 21.05.2021.

7. V prípade, že vám nebol doručený kód (odoslaný poštou 23.04.2021), môžete sa informovať na tel. č. 0910251000.


EduPage   webmail    kontakt   Facebook 55. výročie GJAR   mapa webu   prehlásenie o prístupnosti  
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana