preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v školskom roku 2023/2024 na Gymnáziu Jána Adama Raymana.

Riaditeľka školy oznamuje:

1. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí uchádzača na štúdium bolo zákonnému zástupcovi zaslané poštou do 17.05.2023.

2. Zápis žiakov prijatých do 1. ročníka štvorročného štúdia v šk. r. 2023/2024 bude prebiehať tak, že zákonný zástupca uchádzača do 24.05.2023 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium, alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium (potvrdenie). Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium (je prílohou rozhodnutia) je možné doručiť cez informačný systém základnej školy (EduPage), alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, alebo poštou na adresu školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

3. Uchádzač, ktorý potvrdí záujem o štúdium na Gymnáziu Jána Adama Raymana, spolu s potvrdením o nastúpení žiaka na štúdium doručí vyplnený dotazník – voľba 1. a 2. cudzieho jazyka, etická výchova/náboženská výchova, spôsobilosť na predmet telesná a športová výchova (je prílohou rozhodnutia).

4. Ak uchádzač do 24.05.2023 nedoručí strednej škole potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium, bude sa to považovať za nezáujem o štúdium na strednej škole zo strany uchádzača a rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium na strednej škole, je neplatné.

5. Zákonný zástupca uchádzača má právo podať proti rozhodnutiu riaditeľky školy v stanovenom termíne odvolanie. Riaditeľka školy si vyhradzuje právo v rámci odvolacieho konania o odvolaní rozhodnúť sama v rámci autoremedúry.

6. V prípade, že vám nebol doručený kód (odoslaný poštou 21.04.2023), môžete sa informovať na tel. č. 0910251000.


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
          GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov